Testimonials

  • By far the best kontosouvli of the area, sheep and pork.

    Ena trapezi Ellada – Chef Dina Nikolaou